Tema: husdyrvelferden histore

Læringsopplegg – samfunnsfag

Om temaet

Mennesker har nok brydd seg om dyrenes velferd veldig lenge, men det er ikke så veldig lenge siden det for første gang ble vedtatt egne lover for dyrene. Og det er enda kortere tid siden forskerne begynte å forske på dyrevelferd. En innføring i husdyrvelferdens historie kan gjøre at elevene i større grad ser nytteverdien av å lære historie, at det er viktig å vite om fortiden for å kunne forstå nåtiden.


Undervisning

Se notater og last ned presentasjonen via Google Disk.


Forslag til oppdrag

A) Vis hva du har lært!

1: Hvem var Jeremy Bentham?

2: Hva er «Animal Machines»?

3: Hva er «De fem friheter»?

B) Skriv!

1: Skriv en tekst der du gjør rede for hvordan husdyrenes levevilkår endret seg med industrialiseringen av landbruket.

2: Skriv en tekst der du gjør rede for hvor mange ganger dyrevenloven/dyrevelferdsloven har blitt endret siden 1935.

C) Snakk!

1: I 1935 fikk Norge den aller første dyrevernloven.  Ville det hatt noe å si for velferden til dagens dyr hvis loven ikke kom før i 1985?

2: Tror du velstandsnivået i et samfunn vil påvirke menneskenes holdning til dyrevelferd? Hvilken vei i så fall? Ville f.eks. velferden til produksjonsdyrene i Norge vært dårligere eller bedre hvis vi vi ikke hadde levd i et velferdssamfunn? Hvorfor?

3: Vår holdning til dyr har endret seg veldig med tiden. Fra å være mest opptatt av å verne dyrene mot lidelse, legger vi nå aktivt til rette for at dyrene skal ha det godt. Hvordan tror du vår holdning til dyrenes velferd er om 100 år?

Last ned oppdragene via Google Disk.